Мемлекеттік қызметке кіру бойынша ақпарат

Мемлекеттік қызметке кіру бойынша ақпарат
2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Заңы (бұдан әрі – Заң) қолданысқа енгізілді.
Заңның 26-бабына сәйкес «Б» корпусының мемлекеттік лауазымдарына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар мынадай іріктеу кезеңдерінен өтеді:
1) уәкілетті орган айқындаған тәртіппен тесттен өту;
2) уәкілетті органның қорытындысын ала отырып, жеке қасиеттерін бағалату;
3) «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға арналған жалпы конкурс.
«Б» КОРПУСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ӘКІМШІЛІК ЛАУАЗЫМДАРЫНА ОРНАЛАСУҒА ҮМІТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ТЕСТІЛЕУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
Бағдарлама
Тесттер
Шектімәні
Лауазымдарсанаттары
Жеке қасиеттерді
бағалауғаарналғанбағдарламалар
1
Мемлекеттіктілдібілуінеарналғантестілеуде
20 сұрақ – 20 минут
0
А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, В-1, В-2, В-3, В-4, С-1, С-3, С-О-1,С-О-2,C-R-1, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2
1 бағдарлама
Бағаланатынқасиеттер:
??Бастамашылық,
?Коммуникативтілік,
??Сараптамалық,
??Ұйымдасқандық,
??Стратегиялықойлану,
??Көшбасшылық, әдептілік,
??Әдептілік,
??Сапағабағдарлану,
??Тұтынушығабағдарлану,
??Жемқорлыққашыдамау.
120 сұрақ
(90 минут)
Шектімәні ЖОҚ
1. Конституция (15 сұрақ);
5
2. «ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентітуралы» Заң (15 сұрақ)
5
3.«Қазақстан Республикасының
Үкіметітуралы» Заң (15 сұрақ)
5
4. «ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқызметітуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
5. «Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылтуралы» Заң (15 сұрақ);
5
6. «Әкімшілікрәсімдертуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
7. «Құқықтықактілертуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
8. «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
9. «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтертуралы» Заң (15 сұрақ).
5
10. ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарын, ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 ЖарлығыменбекітілгенҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерініңәдепкодексін (Мемлекеттікқызметшілердіңқызметтікәдепқағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламадабарлығы – 155 сұрақ (130 минут)
Өту баллы–95
2
Мемлекеттіктілдібілуінеарналғантестілеуде 20 сұрақ – 20 минут
0
B-5,B-6,C-4,
C-5,С-О-3,
C-O-4, C-O-5, C-O-6,C-R-2, C-R-3, C-R-4, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3,E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-G-1, E-G-2
2 бағдарлама
Бағаланатынқасиеттер:
??Бастамашылық,
?Коммуникативтілік,
??Сараптамалық,
??Ұйымдасқандық,
??Әдептілік,
??Сапағабағдарлану,
??Тұтынушығабағдарлану,
??Жемқорлыққашыдамау.
96 сұрақ
(75 минут)
Өтумәні ЖОҚ
1. Конституция (15 сұрақ);
5
2. «ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентітуралы» Заң (15 сұрақ);
5
3. «ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқызметітуралы» Заң (15 сұрақ);
5
4. «Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылтуралы» Заң (15 сұрақ);
5
5. «Әкімшілікрәсімдертуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
6. «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» Заң
(15 сұрақ);
5
7.«Мемлекеттік көрсетілетінқызметтертуралы» Заң (15 сұрақ);
5
8. «ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқаружәнеөзін-өзібасқарутуралы» Заң (15 сұрақ).
5
9. ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарын, ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 ЖарлығыменбекітілгенҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерініңәдепкодексін (Мемлекеттікқызметшілердіңқызметтікәдепқағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламадабарлығы – 130 сұрақ (105 минут)
Өту баллы–78
3
Мемлекеттіктілдібілуінеарналғантестілеуде
20 сұрақ – 20 минут
0
C-R-5, E-4, E-5, E-R-4, E-R-5, E-G-3,E-G-4
1. Конституция (15 сұрақ);
5
2. «ҚазақстанРеспубликасыныңмемлекеттікқызметітуралы» Заң (15 сұрақ);
5
3. «Сыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылтуралы» Заң (15 сұрақ);
5
4. «ҚазақстанРеспубликасындағыжергіліктімемлекеттікбасқаружәнеөзін-өзібасқарутуралы» (15 сұрақ);
5
5. . «Жеке жәнезаңдытұлғалардыңөтiнiштерiнқараутәртiбiтуралы» (15 сұрақ);
5
6. «Мемлекеттіккөрсетілетін
қызметтертуралы» Заң (15 сұрақ).
5
7. ҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарын, ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 ЖарлығыменбекітілгенҚазақстанРеспубликасымемлекеттікқызметшілерініңәдепкодексін (Мемлекеттікқызметшілердіңқызметтікәдепқағидаларын) (10 сұрақ)
5
Бағдарламадабарлығы – 100 сұрақ (85 минут)
Өту баллы–50
Заңнаманыбілугеарналғантестілеуденөтубарысындашектімәнненжоғарынәтижелералған кандидат 20 минуттыңішінде автоматтандырылғанжекеқасиеттерінбағалау тестілеуінежіберіледі.
Автоматтандырылғанжекеқасиеттерінбағалау шеңберіндекандидаттардың даму деңгейлеріанықталады: жігерлілігі, коммуникативтілігі, талдамалылығы, ұйымдастырушылығы, мінез-құлқы, сапағабағдарлануы, тұтынушығабағдарлануыжәнесыбайласжемқорлыққашыдамсыздығы.
Заңнаманыбілугеарналғантестілеунәтижелерібойынша сертификат, жекеқасиеттерінбағалаунәтижелерібойынша – қорытындыберіледі.
Оларбіржылішіндеқолданыладыжәнемемлекеттікоргандарменәңгімелесунысанындаөткізілетінүшіншісатыға – жалпыконкурсқақатысуүшінқұжаттардыңажырамасбөлігіболыптабылады.
Добавлено: 
26.07.2012 - 05:00
Последние изменения: 
26.07.2012 - 05:00