Суармалы егiстiктi суарылмайтын алқап түрлерiне ауыстыруға рұқсат беру

Қызметтіңатауы
Суармалыегiстiктiсуарылмайтыналқаптүрлерiнеауыстыруғарұқсат беру
ҚызметтікөрсететінМемлекеттік орган
Шалқар аудындық жер қатынастары бөлімі
Қызметтіңтұтынушылары
жекежәнезаңдытұлғалар
Мемлекеттікқызметтіңкөрсетілетінформасы
қағазтүрінде.
Қажеттіқұжаттар
1) осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынақосымшағасәйкеснысанбойыншасуармалыегiстiктiсуарылмайтыналқаптүрлерiнеауыстыруғаөтініш;
2) көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынкуәландыратынқұжат (көрсетілетінқызметтіалушыныңжекебасынсәйкестендіруүшінтүпнұсқасыберіледі);
3) заңнамадабелгіленгентәртіппенбекітілген, мыналардықамтитынжергеорналастыружобасы;
4) суармалыжерлердісуарылмайтынғаауыстырубөлігіндегітұжырымдарыжәнеұсыныстары бар түсiндiрмежазба;
5) суармалыдансуарылмайтынғаауыстыруғажататынжеручаскелерініңжоспарлау-картографиялықматериалдары;
6) жеркадастрыныңжәнесуармалыдансуарылмайтынғаауыстыруғажататынауылшаруашылығыалқаптарынталдаужәнеанықтауүшінжерлердітүгендеумәліметтері;
7) суарылмайтынжерлергеауыстырукөзделгенсуармалыжерлердіңорналасқанжерін, олардыңалаңын, пайдаланутүрін, ауыстырусебебінкөрсетеотырып, далалыққараптексеруактiсi;
8) келісетінмемлекеттікоргандардыңқұрылымдықбөлімшелерініңөкілдері мен осы жерлердіңбарлықмүдделіуәкілеттіжерпайдаланушылары (иелері) қолқойған, анықталғансуарылатынжерлердікөрсетеотырып, далалыққараптексерусызбасы;
9) суарылмайтынжерлергеауыстыруғажататынсуарылатынжерлердіңсапалықсипаттамасы;
10) Бассейндік су шаруашылығыбасқармасынансоңғыүшжылдаарнайысуменпайдалануғашарттардыорындаутуралыжәнеалдағыүшжылғаболжанғансуменқамтамасызетілуітуралыанықтама;
11) жалпытеңгерімділікқұны мен тозусомасынкөрсетеотырып, негізгімелиоративтікқорлардыоныңәріпайдалануғажарамсыздығытуралыактініқосабереотырып, суландыружелісініңтехникалықжай-күйітуралыанықтама.
Қызметкөрсетілуініңнәтижесі
суармалыегiстiктiсуарылмайтыналқаптүрлерiнеауыстыруғарұқсат беру туралыкөрсетілетінқызметтіберушініңқаулысы.