КГП "Ұлы Борсық"

«Ұлы Борсық» КМК бойынша 01.07.2020 жылдың реттеулік коммуналдық қызметтердін бар бос және қол жетімді қуаттылықтары, сыйымдылықтары, орындары, желілердін өткізу қабілеті жөніндегі Мәлімет
Рет
Қызмет көрсету, су ағарлар және елді мекендердін атауы
Жобалық
қуаттылық,
м3/тәулігіне
Қолданыстағы
қуаттылық
м3/тәулігіне
Бос
қуаттылық
м3/тәулігіне
І. Сумен жабдықтау қызметі
1
Карашокат су ағары
151
31
120
2
Шокысу су ағары
151
28
123
3
«Шілікті» су ағары
600
150
450
4
«1030 км» су ағары
1010
551
459
5
Шалкар «Барсуки» су ағары
3360
3100
260
6
Шалкар «6 ауыл» су ағары
20
16
4
7
Улпан су ағары
152
75
77
8
Монке би су ағары
144
60
84
9
Котртас су ағары
312
156
156
10
Жылтыр су ағары
36
16
20
11
Тумалыколь су ағары
144
36
108
12
Каратогай су ағары
312
75
237
13
Айшуак су ағары
600
451
149
14
Байқадам су ағары
504
188
316
15
Аққайтым су ағары
518,4
192
326,4
16
Біршоғыр су ағары
360
221
139
ІІ. Су бұру қызметі
1
Шалкар қаласы
1200
351
849
2
Бегімбет елді мекені
252
110
142
3
Бозой елді мекені
312
156
156
4
Кауылжыр елді мекені
144
76
68
ІІІ. Жылумен қамту қызметі
1
Шалкар қаласы
24,74Гкал/сағ.
5,72 Гкал/ сағ.
19,02 Гкал/ сағ.
Информация о наличии свободных и доступных мощностей, емкости, мест, пропускных способностях сетей
регулируемых коммунальных услуг по КГП «Ұлы Борсық» по состоянию на 01.07. 2020 г.
п/п
Наименование услуг, водозаборов и населенных пунктов
Проектная
мощность
Используемая
мощность
Свободная
мощность
І. Услуги водоснабжения
1
Водозабор Карашокат
151 м3/сутки
31 м3/сут
120 м3/сут
2
Водозабор Шокысу
151 м3/сутки
28 м3/сут
123 м3/сут
3
Водозабор «Шиликты»
600 м3/сут
150 м3/ сутки
450 м3/сут
4
Водозабор «1030 км»
1010 м3/сут
551 м3/ сутки
459 м3/сут
5
Водозабор «Барсуки» г.Шалкар
3360 м3/сут
3100 м3/ сутки
260 м3/сут
6
Водозабор «6 ауыл» г.Шалкар
20 м3/сут
16 м3/ сутки
4 м3/сут
7
Водозабор Улпан
152 м3/сут
75 м3 в сутки
77 м3/сут
8
Водозабор Монке би
144 м3/сут
60 м3 в сутки
84 м3/сут
9
Водозабор Котртас
312 м3/сутки
156 м3 в сутки
156 м3/сут
10
Водозабор пос.Жылтыр
36 м3/сутки
16 м3/сут.
20 м3/сут
11
Водозабор пос.Тумалыколь
144 м3/сут
36 м3/ сутки
108 м3/сут
12
Водозабор пос.Каратогай
312 м3/сутки
75 м3/сут.
237 м3/сут
13
Водозабор пос.Айшуак
600 м3/сут
451 м3/ сутки
149 м3/сут
14
Водозабор пос.Байкадам
504 м3/сутки
188 м3/сутки
316 м3/сутки
15
Водозабор пос.Аккайтым
518,4 м3/сутки
192 м3/сутки
326,4 м3/сутки
16
Водозабор пос.Биршогыр
360 м3/сутки
221 м3/сутки
139 м3/сутки
ІІ. Услуги канализации
1
г.Шалкар
1200 м3/сут
351 м3/ сутки
849 м3/сут
2
пос.Айшуак
252 м3/сут
110 м3 в сутки
142 м3/сут
3
пос.Бозой
312 м3/сутки
156 м3 в сутки
156 м3/сут
4
пос.Кауылжыр
144 м3/сут
76 м3/ сутки
68 м3/сут
ІІІ. Услуги теплоснабжения
1
г.Шалкар
24,74 Гкал/час.
5,72 Гкал/час.
19,02 Гкал/час.
Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 1 полугодие 2020 года
КГП «Ұлы Борсық»
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
Отчет о прибылях и убытках*
Сумма инвестиционной программы (проекта)
Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
Наименование мероприятий
Единица измерения
Количество в натуральных показателях
Период предоставления услуги
План
Факт
отклонение
причины отклонения
собственные средства
Заемные средства
Бюджетные средства
план
факт
Амортизация
Прибыль
1
Водоснабжение Шалкар
Капитальный ремонт системы водоснабжения участка Улпан-рзд66 протяженностью 1,5 км
тыс.т
1
0
2020 г.
5215,1
0
0
2
Водоотведение Шалкар
Капитальный ремонт напорного коллектора системы канализации протяженностью 450 м, диаметром 300мм
м
450
0
2020 г
3457,91
0
0
3
Теплоснабжения Шалкар
Капитальный ремонт теплоизоляции теплотрассы на участке от котельной № 2 до бани
тыс.т
1
0
2020 г
3270,6
0
0
ИТОГО
11943,61
Директор КГП «Ұлы Борсық» Оразбай С.
«Ұлы Борсық» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының су шаруашылығы жүйесі, су бұру қызметі, жылу энергиясы жүйесі бойынша
2019 жылдың тарифтік сметасының орындалу есебі.
Схемы инж.сетей
Добавлено: 
10.11.2017 - 05:00
Последние изменения: 
10.11.2017 - 05:00